Jeugdzorg is misdadig

Het kabinet moet jaarlijks miljarden meer investeren in de jeugdzorg, heeft een arbitragecommissie bepaald. Zeer belangrijk, vindt voorzitter Hans Spigt van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, “zodat het gesprek weer kan gaan over de kwaliteit van zorg en de veranderingen die nodig zijn.”

 • Opinie,
  door Marc van der Sterren

Als die kwaliteit zo slecht is, doe daar dan eerst iets aan, voordat je miljarden steekt in slechte kwaliteit. Anders kun je net zo goed de maffia bestrijden door er miljarden in te steken.
Gaat het te ver om de jeugdzorg te vergelijken met de maffia? Een beetje wel. Want er werken veel bekwame en goedwillende mensen. En de jeugdzorg is weliswaar geen grootscheepse, georganiseerde misdaadwereld zoals de maffia, maar het mag gerust een grootscheepse, georganiseerde misdadige wereld worden genoemd.

Zo is Nederland kampioen uithuisplaatsen. Jaarlijks verdwijnen er in Nederland 3.000 kinderen in een gesloten instelling die in niets verschilt met een gevangenis. Hélène van Beek becijfert in haar boek Kinderen van de Staat dat 46.000 kinderen in Nederland niet bij hun eigen vader of moeder wonen.

Het is zo gebeurd. Zit je kind onder de blauwe plekken na een ongelukje of vanwege een ontregeld immuunsysteem, dan loop je het risico dat je kind bij je wordt weggehaald. Kinderen komen in een crisisopvang terecht, of, als ze iets minder pech hebben, in een pleeggezin. Een gezin met pleegouders die stelselmatig gebukt gaan onder de terreur van jeugdzorginstellingen. Wie niet handelt volgens hun nukken en protocollen, wordt verdacht gemaakt. Met behulp van biologische ouders die niet zelden handelen uit rancune.

Regelmatig worden op deze manier kinderen met harde hand weggehaald. Voorbeelden zien we weinig, omdat jeugdzorg een angstcultuur heeft opgeworpen. Want als de pleegkinderen zijn weggehaald, dan wordt er gedreigd ook de eigen kinderen weg te halen.

De misstanden werden onderzocht en omschreven door de Commissie Samson in 2012 en de commissie De Winter in 2019. Maar er is niets veranderd. Ja, in 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Jeugdzorg werd bij de gemeenten over de schutting gegooid, die zonder verstand van zaken en met minder budget de kwetsbare kinderen moesten gaan helpen.

Gaat het om geld, dan gaat het vooral om perverse financiële prikkels die jeugdzorginstellingen tegen elkaar uitspelen en beconcurreren. Zo is het voor zorgaanbieders aantrekkelijk om zich vooral te richten op patiënten met minder zware problemen.

Zware gevallen kunnen minstens vier maanden wachten op hun behandeling. Follow The Money houdt een compleet dossier bij. Gemeenten blijken zelf nog geen inzage te hebben in hun geldstromen, luidt één van hun conclusies..

Stapels onderzoeken door overheid en media ten spijt is er aan de misdadige cultuur bij jeugdzorg nooit iets veranderd. En dat is misschien wel het meest crimineel: niemand hoeft verantwoording af te leggen. Niet over de exorbitante uitgaven, niet over haar functioneren. Niet aan de overheid en al helemaal niet aan de ouders.

Aan de hand van een rapport vol onwaarheden worden kinderen bij ouders of pleegouders met politiegeweld uit huis gehaald. Zelfs een gerenommeerd advocaat als Ludo Hameleers erkent dat jeugdzorg niet aan waarheidsvinding hoeft te doen. “De Rechtbank gaat uit van de goede intenties van Bureau Jeugdzorg, wat immers een overheidsinstelling is.”

Instanties als Veilig Thuis, De William Schrikker Groep, de Driestroom en Bureau Jeugdzorg staan buiten de wet. Zolang rechtbanken hun beweringen als zoete koek blijven slikken, verandert er niets. Pas wanneer hun bevindingen over het functioneren van ouders en pleegouders op waarheid getoetst worden, kan er iets veranderen aan de grondhouding van jeugdzorg. Pas dan kan er serieus worden gewerkt aan kwaliteit. En pas dan kunnen we de belastingbetaler vragen om een extra bijdrage van een paar miljard per jaar.

Freelance journalist Marc van der Sterren is initiatiefnemer van dossierjeugdzorg.nl
© Afbeelding van Luciano Marelli via Pixabay

Ondersteun dit onderzoek

Dossier Jeugdzorg doet onderzoek naar alle misstanden in en rondom de jeugdzorg. Het onderzoek is een initiatief van freelance journalist Marc van der Sterren. Hij doet dit volledig onafhankelijk en neemt dus alleen geld aan van onafhankelijke partijen en particulieren. Ook u kunt dit onafhankelijke onderzoek ondersteunen met een kleine donatie.

Mijn gekozen donatie € -

2 gedachten over “Jeugdzorg is misdadig”

 1. Via mijn zoon heb ik te maken gehad met jeugdzorg, te weten:JB Noord, Traject58 vallend onder de Coőperatie Dichtbij. Meer dan 2 jaar geleden verslechterde de samenwerking tussen mij en Traject58. Sindsdien ben ik een verhaal van Kafka beland.

  Via een vertrouwnenspersoon heb ik in een informele klachtenprocedure gestart. Al snel bleek dat het de bemiddelaar het er om te doen was om Traject58 te beschermen en dus volgde de formele procedure.

  De formele procedure werd geleid door een zgn. onafhankelijke commissie, die al snel niet onafhnkelijk bleek te zijn. Zo weigerde de commissie het klachtenreglement toe te passen waarin staat vermeld dat verweerder alle relevante informatie aan moet leveren. waardoor mijn klacht niet op basis van de feiten beoordeeld kon worden en dus ongegrond is verklaard. Er is tijdens de zitting verklaard door de voorzitter dat ik, wanneer ik het niet met de uitspraak eens zou zijn, ik in beroep kon bij de nationale ombudsman. Dit is onjuist, de ombudsman is niet bevoegd. Vragen hierover zijn onbeantwoord gebleven. In april dit jaar heeft mijn zoon zijn dossier opgevraagd bij Traject58. Het verstrekte dossier bleek onvolledig. Vragen hierover zijn nooit beantwoord. 4 maanden geleden heeft hij een klacht ingediend, waarbij hij mij heeft gemachtigd als vertegenwoordiger. De regels staan dit toe. De weerstand was op alle manieren voelbaar, niet ter zake doende vragen door de secretaris en de voorzitter met een verdachtmakende ondertoon, het niet beantwoorden van vragen over de toepassing van het klachtenreglement, het plannen van een hoorzitting (nog steeds geen zitting geweest, waar het reglement voorschrijft dat dit binnen 4 weken plaats moet vinden). De zaak is voorgelegd aan de inspectie (IGJ). Vandaag heb ik een reactie ontvangen van de IGJ: er bestaat een klachtenregeling die aan de wettelijke eisen voldoet. Case closed. Dat er aantoonbaar in 2 bij mij en de IGJ bekende procedures aantoonbaar niet volgens de regels en de jeugdwet wordt gehandeld wordt niet benoemd. Niet dat de IGJ niet beschikt over onomstotelijk bewijs waaruit blijkt dat er meermaals is gelogen en er meerdere ongefundeerde, ronduit lasterlijke uitspraken over mij zijn gedaan in officiele verweren, dat de secretaris van de klachtencommissie in 2021 in de eerste procedure de geheimhoudingsplicht heeft geschonden en hier later zwart op wit over heeft gelogen, dat er een deel van het klachtenreglement ten onrechte niet is toegepast, dat Traject58 als gevolg van mijn klacht begin dit jaar haar HKZ certificaat na een perode van schorsing is kwijtgeraakt, dat bestuurder die in een plechtige brief sprak over verscherpt toezicht een maand na het kwijtraken van het HKZ certificaat niet eens van op de hoogte bleek, dat Traject58 hier zwart op wit over heeft gelogen tegen de RIGG (Regionale Inkoop Groninger gemeentes), dat de jeugdwet bij herhaling is overtreden door verweerder en de klachtencommissie, dat Traject58 heeft toegezegd aan de RIGG dat ze voor 1 juli van dit jaar over een ISO kwalitietscertificaat zouden beschikken, maar dat het nog steeds niet is gelukt om welk certificaat dan ook te behalen. Welke belangen moeten er hier beschermd worden? De jongere zijn belangen worden er in ieder geval aan ondergeschikt gemaakt. Inmiddels lijk ik door alle opties heen en komt de jeugdzorg weg met dit gedrag, dit schuurt intens.

  Het verweer in de huidige procedure blijkt een lasterlijk document waarin ik wordt beschuldigd van kindermishandeling, dat er meerdere hulpverleners in het verleden een verstoorde relatie met mij hadden dat de samenwerking is stopgezet, dat ik een doodsbedreiging zou hebben gedaan enz. Al deze genoemde zaken zijn aantoonbaar onjuist en het bewijs hiervoor is aangeleverd bij de klachtencommisie. Reactie klachtencommissie: er is een onwerkbare situatie ontstaan o.a. doordat er een reactie op het verweer is gegeven (waarin alle argumenten van verweerder volledig onderuit worden gehaald). Advies: mijn zoon moet in een 1 op 1 gesprek met de bestuurder die o.b.v dat gesprek een beslissing zal nemen. Mijn zoon mag zich niet bij laten staan door een vertrouwenspersoon, het feit dat ik, geheel volgens de regels de gemachtigd contactpersoon ben, wordt terzijde geschoven alsof het geen recht is volgens het klachtenreglement (dus wel!). Het advies is ook in strijd met de jeugdwet art. 4.2.1. De IGJ is hiervan allemaal op de hoogte, en zag dat het goed was. De schriftelijke klachtenregeling (detail: wordt niet nageleefd) voldoet aan de wettelijke eisen. Next.

  Beantwoorden

Plaats een reactie